Korzystamy z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych. Wskazujemy obszary problemowe i potencjalne deficyty. Kierujemy do dalszych konsultacji i dajemy wskazówki na temat pracy terapeutycznej z dzieckiem.

NARZĘDZIA
DIAGNOSTYCZNE

KOZE (Karty oceny zachowania i emocji) – są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego (od 1. miesiąca) do końca okresu szkolnego (do końca 15. r. ż.).

Badanie to pozwala na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.  Zebrane informacje pozwalają na skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także ułatwiają komunikowanie się z innymi specjalistami.

Za pomocą kwestionariusza KOZE oceniamy funkcjonowanie dziecka w następujących obszarach:

 •    sen;
 •    wydalanie;
 •    odżywianie;
 •    samodzielność;
 •    nawyki;
 •    aktywność ruchowa i napęd;
 •    poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;
 •    emocje;
 •    zachowanie (wzorce behawioralne);
 •    relacje społeczne.

Poszczególne rodzaje nieprawidłowości, jako objawy zaburzeń, zostały skategoryzowane i opracowane na podstawie stosowanych powszechnie klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania: ICD-10, DSM-IV, DC: 0-3R. Wykorzystano również opisy kliniczne zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży zawarte w dostępnej literaturze z zakresu psychopatologii i psychiatrii dziecięcej.

KOZE
stanowi doskonałe uzupełnienie diagnozy KORP
(Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego)
– narzędzia przeznaczonego do
wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwala ono ustalić, czy diagnozowane dziecko
rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w
ramach każdego przedziału wiekowego.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka
w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z
którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są
opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i
w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na
specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaproponować odpowiednie działania
terapeutyczne.

Ocenie podlegają następujące obszary:

 • rozwój ruchowy,
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja,
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • komunikowanie się i mowa,
 • emocje i relacje społeczne,
 • funkcje behawioralne,
 • umiejętności przedszkolne (dla dzieci w wieku od 3 do 5 r. ż.),
 • umiejętności szkolne (dla dzieci w wieku od 6 do 9 r. ż.).

M-CHAT-RF – dwustopniowe narzędzie przesiewowe stosowanym w celu
oceny, czy dane dziecko może mieć autyzm. Przeznaczone jest do obserwacji
dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Przy pomocy tego narzędzia – na podstawie kwestionariusza
składającego się z 20 pytań – można ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu u danego
dziecka jako niskie, średnie lub wysokie.